Bao-Fang's Fen-Hong-Se Nu-Shi

Bes.: Michael Lunau

Bao-Fang's Fen-Hong-Se Nu-Shi

Schweizer Championesse
Dänische Championesse
Schwedische Championesse
Norwegische Championesse
Nordische Championesse
Deutsche Championesse VDH
Deutsche Championesse Club
Englische Championesse
Schweizer Clubsiegerin 2010
Schweizer Clubsiegerin 2011
Cruft`s Winner 2011
VDH-Bundessiegerin 2010
FCI-Jahrhundertsiegerin 2011
FCI-Weltjugendsiegerin 2009
Kopenhagen Winner 2009